© 2017 VIDAFITNESS Design Jonnadesign

Generelle medlems-betingelser.

Vilkårene er gjeldende fra 01.10.2013

1. Om avtalen

 

1.1 Disse medlems betingelsene er en del av medlems avtalen mellom medlemmet og Vida, som består av medlems avtalen (kontraktens).

 

1.2 Medlemmet plikter å gjøre seg kjent med innholdet i avtalen og de instrukser som gjelder på senteret.

 

1.3 Avtalen er bindende i 12 betalende mnd ved kontrakt signering ved senteret. Medlemmet kan ikke overdra medlemskapet/avtalen til andre Vida har rett til å overdra avtalen til tredjepart ved eierskifte. Vida tar INGEN adm gebyr, men betaler kr 200.- for medlemskort/adgangskort. 

 

2. Medlemskap i VIDA.

2.1 Medlemskap aldersgrense for å inngå medlemskap for alle under 18 år, skal det ligge foresatt fullmakt med tlf nr.  

 

2.2 All trening og bruk skjer på medlemmets eget ansvar og risiko, skader medlemmet påtar seg ligger under dems eget risiko.

 

2.3 Ved inngåelse av en rabattert medlems-kontrakt (student, bedrift, offshore, kampanjetilbud e.l.) vil prisen automatisk justeres til ordinærpris i henhold til gjeldende prisliste etter 12 mnd. Medlemmet er selv ansvarlig for å framvise dokumentasjon på at rabatten skal opprettholdes utover 12 mnd. Ved student rabatt skal det vises gyldig legitimasjon.

 

3. Betaling

3.1 Medlemmet, eller den som i medlems-avtalen har påtatt seg betalingsansvar for medlemmet,  enhver tid gjeldende prisliste. Medlemskapet betales forskuddsvis hver måned, for eksempel slik at betaling i FEB dekker medlemsavgift i MARS. FØRSTE faktura betales av kunden selv i sin nettbank- slik at Nets får bekreftet kunden identitet med kid nr. Første faktura sendes kunden til sin e-post(kunden har ansvar for å påse at faktura dras ut av sin epost og betales).

 

3.2 De medlemmer som har inngått medlems-avtale med avtale om automatisk trekk (avtalegiro), er selv ansvarlig for å inngå tilstrekkelig avtale med sin bankforbindelse og sørge for korrekt betaling.

 

3.3 Ved forsinket betaling, vil det påløpe purregebyr og omkostninger etter gjeldende regler for inndriving av forfalte pengekrav, av 3 trede-part.    

 

3.4 Ved misligholdt betaling på minst tre forfalte måneds-avgifter vil VIDA kunne sperre adgangen til senteret, og samtidig bringe kontraktens gjenværende verdi til forfall- dette sendes videre til 3-trede part for inndrivelse.

 

4. Medlemskort og legitimasjon

4.1 Medlemskort skal benyttes som registrering ved hver trening. Medlemskortet er personlig og kan ikke overdras eller lånes bort. Medlemmet har ansvar for å forhindre at medlemskortet ikke blir misbrukt av andre. Oppdages dette vil det bøtelegges av senteret.

 

4.2 Ved tap eller skade av medlemskort, vil VIDA sperre medlemskortet. For utlevering av nytt medlemskort vil det komme et gebyr på kr 200.-

 

5. Informasjon og beskjeder

5.1 Medlemmet plikter å informere VIDA om endringer som vedrører medlemskapet herunder endring av kontaktopplysninger (adresse, e-postadresse, tlf). Viktig iht kontraktens riktighet hele veien.

 

6. Frys av medlemskap

6.1 Medlemmet kan fryse medlemskapet sitt i VIDA inntil 3 måned årlig mot et frysegebyr på kr. 50,- pr. måned. Frys utover dette skal dokumenteres i henhold til pkt 6.2.- Men dog betale kr 50.- for frys.

 

6.2 VIDA, kan innvilge frys av avtale ved følgende forhold;  svangerskap, midlertidig ut stasjonering i forbindelse med jobb, studier eller militærtjeneste til steder hvor avstanden til VIDA er mer enn 35 km unna.  Dokumentasjon skal fremlegges.

 

6.3 Medlemmet må sende en skriftlig søknad om frys til VIDA. Søknaden skal skje i forkant av fryseperioden, og ved skade eller sykdom raskest mulig etter sykdomsutbrudd eller skade,(dette skal dokumenteres).

 

Bindingstiden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for, slik at medlemskapets varighet minimum blir tolv betalende måneder.

 

7. Endringer i avtalen

7.1 Medlemskapet kan sies opp etter utløpet av bindingsperioden. Oppsigelsestiden er en måned regnet fra første månedsskift etter den dato oppsigelsen er mottatt. ( Før 12 mnd, må det sendes inn i den 10 mnd).

 

7.2 Oppsigelsen skal være skriftlig og signert. Oppsigelsen kan sendes via post (ikke  e-post) eller ved oppmøte på treningssenteret. 

 

7.3 VIDA, har rett til å gjøre endringer i priser og vilkår. Endringer i prisen tilsvarende økningen i konsumprisindeksen trenger ikke varsles.

 

7.4 VIDA,  har rett til å sperre medlemskapet for en viss tid eller si opp avtalen med medlemmer med umiddelbar virkning dersom medlemmet vesentlig misligholder avtalen. Som vesentlig mislighold ansees blant annet:

 

- mislighold av betaling av avgifter som på tross påminnelse fortsatt ikke er betalt jfr. pkt. 3.6. De vil sendes videre til 3-trede part.

 

- brudd på sikkerhets- eller ordensregler, eller at medlemmet ikke har etterfulgt mottatt advarsel.

 

- brudd på VIDAs, Antidopingpolicy jfr. pkt.10. VIDA er medlem i AntiDoping Norge.

 

-brudd på forsøpling eller skadeverk.

 

7.5 VIDA, forbeholder seg retten til å kunne stenge hele eller deler av anlegget på helligdager, samt redusere åpningstiden i forbindelse med ferie og offentlige fridager. Medlemmet må kunne på beregne kortere stengningperioder eller reduserte åpningstider ved eksempelvis nødvendig vedlikehold. 

 

8. Oppbevaring og ansvar ved skade/tyveri

8.1 Oppbevaring av personlige gjenstander skjer på eget ansvar.

 

8.2 Glemmer medlemmet ting under oppbevaring i skapene etter tidspunkt for ordinær stenging, har senteret rett til å bryte opp låsen og oppbevare tingene.

 

9. Fritaksgrunner. Lovvalg. Tvist

9.1 Medlems-avtalen er underlagt norsk lov. Forbrukerrådets juridiske lovverk.

 

9.2 Tvister mellom medlemmet og VIDA skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for ordinære domstoler eller løses via 3- trede part. 

 

10. Antidopingpolicy

10.1 VIDA, har inngått avtale med Antidoping Norge om «Rent senter» med nulltoleranse for doping- VIDA, vil politi anmelde ved oppdagelse av misbruk.

 

10.2 Dersom senteret ser tegn på mulig dopingbruk hos et medlem, skal det gjennomføres en samtale med medlemmet. Under samtalen vil medlemmet bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter medlemmet til å avgi dopingprøve mens det befinner seg på treningssenteret ved fortsatt mistanke til mulig dopingbruk. Eventuelle dopingkontroller vil bli utført av godkjente dopingkontrollører fra Antidoping Norge.

 

10.3 Ved signering av denne medlems-avtale aksepterer medlemmet å være kjent med VIDAs,  Antidopingpolicy og innrette seg deretter. Vi fører strenge krav iht dette arbeide- og vår senter er underlagt med kontrakt med Antidoping Norge.